ראשי » מדיניות פרטיות

ד"ר פח וצבע בע"מ – מדיניות פרטיות

כללי

·       ד"ר פח וצבע בע"מ ("פח וצבע") מתמחה בתיקוני רכבים, במיוחד בפחחות, ומפעילה מערך מוסכים בכל הארץ. בנוסף הארגון מטפל בתביעות מול צד ג' ומספק שירותים עוטפים לתיקון רכבים. פח וצבע מספק שירותים למבוטחי חברות הביטוח, לקוחות פרטיים, סוכני ביטוח וחברת ביטוח

·       לד"ר פח וצבע מגוון רחב של לקוחות ממגזר הביטוח, צי רכב, חברות ליסינג ועוד.

·       במסגרת פעילותה פח וצבע מספקת עבור לקוחותיה שירותים שונים ל'לקוחות קצה' – לקוחות, מקבלי שירותים ומוטבים של לקוחות פח וצבע, במגוון רחב של תחומים ובין היתר:  שירותי ביטוח, תיקוני רכבים וניהול תביעות.

·       לצורך פעילותה פח וצבע מפעילה מוקד טלפוני, אתר אינטרנט ומגוון אמצעי קשר (כגון: אפליקציות ייעודיות ומערכות תקשור מרחוק).

·       בנוסף, אספקת השירותים כוללת שימוש בכלים טכנולוגים מתקדמים (כגון מערכת שירות עצמי ופורטל לסוכן ביטוח) המאפשרים לפח וצבע לספק שירותים מורכבים באיכות וברמת שירות גבוהה.

·       לצורך ובמסגרת אספקת שירותים ללקוחות קצה של לקוחות ד"ר פח וצבע וללקוחות קצה של ד"ר פח וצבע (להלן ביחד: "לקוחות קצה") וכן במסגרת טיפול בפניות בקשר עם שירותים לפונים אחרים שאינם לקוחות קצה (כגון לקוחות פוטנציאלים, לקוחות עבר וכו'), ד"ר פח וצבע אוספת ומעבדת מידע אישי.

·       מטרת מדיניות פרטיות זו היא לידע ולתאר את המידע האישי שפח וצבע אוספת, את השימושים שנעשים בו ואת זכויות נשואי המידע בקשר עימו.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד היא מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

כל קשר עם פח וצבע בעניין שירות (קבלת שירות, רכישת שירות, בירורים בקשר עם שירות וכיוצ"ב), בכתב בעל פה ובכל אמצעי תקשור שהוא (טלפון, דואר אלקטרוני, אפליקציה, פקס, מפגש פרונטלי וכיוצ"ב), כפוף למדיניות פרטיות זו.

אינך חייב למסור לפח וצבע פרטים אישיים, אולם ללא מסירתם יתכן ופח וצבע לא תוכל לספק לך שירותים, במלואם או בחלקם, או לספקם באיכות ובמהירות.

נא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון. נא גם הקפד לחזור ולקרוא אותה מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות. 

עקרונות לאיסוף ולטיפול במידע אישי

1.     פח וצבע אוספת ומעבדת מידע אישי בכפוף לעקרונות הבאים:

1.1.         עיבוד הוגן וחוקי – פח וצבע מעבדת מידע אישי באופן הוגן וחוקי. בכלל זאת, פח וצבע מקפידה על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות (תשמ"א-1981) התקנות שמכוחו והנחיות רשם מאגרי המידע ("דיני הגנת הפרטיות").

1.2.         הגבלת מטרה – פח וצבע מעבדת מידע אך ורק למטרות שלשמן נמסר לה על ידי נשואי מידע או מי מטעמם בכפוף למדיניות פרטיות זו.

1.3.         הפרדה – פח וצבע מספקת שירותים עבור מגוון רחב של לקוחות. השירותים מסופקים בעזרת אמצעים טכנולוגים וארגוניים שמיועדים לאפשר אספקת שירותים באיכות גבוהה ובמהירות לכלל הלקוחות או לקבוצות של לקוחות (ובכלל זאת מוקד שירות, מערכות תקשורת מתקדמות, אפליקציות שונות ועוד). פח וצבע אינה משתמשת במידע שנאסף אצלה במסגרת פעילות עבור לקוח מסוים לצורך פעילות עבור לקוחות אחרים או עבור עצמה.  פח וצבע מקפידה על הפרדה בין מידע אודות לקוחות קצה של לקוחות פח וצבע (ובין הלקוחות לבין עצמם) לבין מידע אודות לקוחות קצה של פח וצבע – כמפורט בסעיף 3 בהמשך.

1.4.         החזקת מידע אודות משתמשי קצה של לקוחות פח וצבע – פח וצבע אוספת ומעבדת מידע אודות לקוחות קצה של לקוחות פח וצבע על מנת לספק להם שירותים, בהתאם להסדרים שבינה לבין לקוחותיה.

1.5.         מידע עודף – פח וצבע מקפידה שלא לאסוף מידע מעבר לנדרש לצורך המטרות שלשמן הוא נאסף.

1.6.         שקיפות – פח וצבע מקפידה על שקיפות בכל הנוגע לטיפול במידע אישי, לרבות: פירוט מטרות ושימושים במידע אישי שנאסף ומימוש זכות עיון, תיקון והתנגדות של נשואי המידע.

1.7.         זכות עיון, תיקון והתנגדות – פח וצבע מכבדת את זכות נשואי המידע לעיין במידע אישי אודותיהם; לתקנו במידה שנמצא לא מדוייק או מעודכן; ולהתנגד לשימוש בו למטרות דיוור ישיר.

1.8.         סודיות – פח וצבע מקפידה לשמור מידע אישי בסודיות ולהחתים כל בעל גישה למידע אישי, על התחייבות אישית לשמירה על סודיות.

1.9.         אבטחה – פח וצבע משקיעה באופן שוטף משאבים ומיישמת מנגנונים מנהליים וטכנולוגיים לאבטחת מידע אישי: לשמירה על שלמות המידע, למניעת אובדנו ולמניעת גישה או שימוש לא מורשים אליו.

1.10.      קבלנים – פח וצבע מקפידה על יישום הוראות הדין והעקרונות לעיל גם בהתקשרות עם קבלנים וספקים שלה.

איסוף מידע

2.     פח וצבע אוספת מידע אישי ממספר מקורות עיקריים:

2.1.         לקוחות פח וצבע – פח וצבע מקבלת מידע מלקוחותיה אודות לקוחות קצה של לקוחותיה, על מנת לספק להם שירותים.

2.2.         לקוחות קצה של לקוחות פח וצבע – במסגרת אספקת שירותים.

2.3.         לקוחות קצה של פח וצבע – במסגרת אספקת שירותים.

2.4.         גורמים הפועלים מטעמם של לקוחות קצה כגון: סוכנים ביטוח, עורכי דין וכו'.

המידע נאסף בכל אמצעי ואופן תקשורת שהוא – בתכתובת בדואר, בפקס, בתקשורת אלקטרונית, בשיחות (במפגש פנים אל פנים או בשיחות טלפוניות עם מוקד השירות של פח וצבע*), באפליקציה, באתר האינטרנט של פח וצבע, במערכת תביעות מרחוק של פח וצבע וכיוצ"ב.

* השיחות במוקד השירות של פח וצבע מוקלטות.  

2.5.         איסוף מידע אישי יכול להתבצע ישירות מול לקוח הקצה (או פונה לפח וצבע שאינו לקוח קצה) או מול מי שפועל מטעמו, כגון: סוכן ביטוח, בן משפחה, עורך דין, מעביד וכו'.

החזקת מידע אישי

3.     המידע האישי בפח וצבע מוחזק במאגרי מידע (בבעלות פח וצבע או בבעלות לקוחות פח וצבע) באופן הבא:

3.1.         כל מידע אישי משויך למאגר הרלוונטי לגביו (מידע אודות לקוחות קצה של לקוחות פח וצבע מוחזק כחלק ממאגרי המידע של לקוחות פח וצבע, לפי השירות הרלוונטי לאותו לקוח במקרה שפח וצבע מספקת לאותו לקוח מספר שירותים).

3.2.         פח וצבע אינה משתמשת במידע אישי אודות לקוחות קצה שבמאגר מסוים, לצורך מאגרי מידע אחרים, למעט עדכון פרטי קשר וזאת על מנת לאפשר אספקה יעילה וסדורה של השירותים.

3.3.         כל מאגרי המידע בהם מידע אודות לקוחות קצה (שבבעלות פח וצבע או בהחזקתה), מנוהלים תחת הסדרי אבטחת מידע וסודיות כמפורט לעיל.

שימוש במידע

4.     פח וצבע משתמשת במידע האישי שנאסף אצלה למטרות הבאות:

4.1.         אספקת שירותים ללקוחות קצה.

4.2.         ציות להוראות החוק, התקנות והרגולציה.

4.3.         אימות זהות של פונים לפח וצבע.

4.4.         ניהול סיכונים.

4.5.         בקרה, שיפור וטיוב השירותים (לרבות האמצעים המשמשים לאספקתם).

4.6.         ניתוחים סטטיסטיים.

4.7.         ניהול הליכים משפטיים ובירור עניינים, טענות ודרישות שעלולות להביא להליכים משפטיים.

4.8.         מניעת הונאות, מניעת נזק לגוף או לרכוש.

4.9.         אבטחה והתמודדות עם אירועי אבטחה ואירועי סייבר.

4.10.      מידע אודות לקוחות פח וצבע ופונים לפח וצבע (שלא לצורך קבלת שירות כלקוחות קצה של לקוחות פח וצבע) – לצרכי שיווק לרבות בדיוור ישיר ובתקשורת אלקטרונית (בכפוף למפורט בהמשך).

העברת מידע

5.     פח וצבע מעבירה מידע אישי לצדדים שלישיים:

5.1.         בהסכמה של נשואי המידע,

5.2.         לצורך אספקת שירותים ללקוחות קצה.

5.3.         ללקוחות (אודות שירותים ללקוחות קצה של אותם לקוחות).

5.4.         לקיום הוראות חוק או רגולציה.

5.5.         לרגולטורים, רשויות אכיפת חוק ובתי משפט.

5.6.         למי שפועל מטעמו של הלקוח (כגון סוכני ביטוח, עורכי דין, רופאים).

5.7.         לספקים של פח וצבע (כגון: ספקי שירותי מחשוב וטכנולוגיות מידע, קבלנים המספקים שירותים ללקוחות קצה).

5.8.         לחברות שעשויות לרכוש את השליטה בפח וצבע או הפעילות העסקית שלה.

5.9.         לגורמים שחובה על פי דין למסור להם מידע.

5.10.      לגורמים נוספים, אך ורק ככל שהדבר נחוץ לשם קיום עסקיה של פח וצבע.

6.     העברת מידע לספקים של פח וצבע נעשית תחת התחייבות של מקבל המידע לשמור על סודיות המידע האישי, לאבטחו ושלא לעשות בו כל שימוש שלא למטרה שלשמה נמסר.

עיון תיקון והתנגדות

7.     כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי פח וצבע:

7.1.         פח וצבע תאפשר לנשואי מידע לעיין במידע אישי אודותיהם המוחזק על ידה, לאחר הגשת בקשה בכתב בהתאם לדיני הגנת הפרטיות, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.

7.2.         כך למשל, אין בעל מאגר חייב למסור מידע בניגוד לחסיון שנקבע לפי כל דין, אלא אם כן המבקש הוא מי שהחסיון נועד לטובתו. "דין" – לרבות הלכה פסוקה.

7.3.         ככל וניתן ובכפוף לנקיטת אמצעי אבטחה נאותים (כגון אי משלוח מידע רגיש בדואר אלקטרוני ללא הצפנה) העיון יתאפשר בקשר מרוחק או במשלוח מידע אלקטרוני לנשוא המידע.

7.4.         נשוא מידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ופח וצבע תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה.

7.5.         נשוא מידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר מידע המשמש לדיוור ישיר או שמידע אישי אודותיו המוחזק במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסויימים.

8.     בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות אל:

cs@drpz.co.il 

9.     פח וצבע תשיב על בקשה למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנתקבלה.

דיוור ישיר ופניות שיווקיות ללקוחות קצה של פח וצבע

10.  פח וצבע עשויה לפנות ללקוחות קצה של פח וצבע בהצעות שיווקיות למוצרים ולשירותים שונים על בסיס מאפיינים אישיים.

11.  לכל נשוא מידע זכות להתנגד בכל עת לקבלת פניות כאמור.

12.  מובהר כי לא ניתן להתנגד לגבי פניות כלליות לכלל לקוחות פח וצבע ושאינן מתבססות על מאפיינים אישים של נשואי המידע (למעט עצם היותם לקוחות קצה של פח וצבע).

משלוח דבר פרסומת ללקוחות קצה של פח וצבע או ללקוחות קצה פוטנציאלים של פח וצבע

13.  פח וצבע רשאית להשתמש בפרטי קשר מרוחק (דואר אלקטרוני, פקס, טלפון נייד או טלפון) שנמסרו לה במסגרת רכישת שירות מפח וצבע או במסגרת פניות לרכישת שירות מפח וצבע לצורך משלוח דבר פרסומת אודות אותם מוצרים או שירותים או מוצרים מסוג דומה להם, בכפוף לזכות נושא המידע להודיע בכל עת על סירוב לקבל דבר פרסומת כאמור.

14.  פח וצבע עשויה, אך לא מתחייבת, לאסוף הסכמות לקוחות פח וצבע או לקוחות פוטנציאלים של פח וצבע לקבלת דברי פרסומת מפח וצבע באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, טלפון נייד או טלפון, ולשגר ללקוחות שמסרו הסכמה כאמור דבר פרסומת באחד מאמצעי הקשר האמורים. הכל בכפוף לזכותם של אותם לקוחות פח וצבע או לקוחות פוטנציאלים של פח וצבע לבטל הסכמתם בכל עת.

15.  ניתן למסור הודעות סירוב בכל אחד מהאופנים הבאים (בנוסף לכל דרך המפורטת בהודעה הכוללת דבר פרסומת):

בדואר אלקטרוני לכתובת: cs@drpz.co.il 

טלפונית למוקד פח וצבע: 073-7801133

בפקס: 15337715257

בדואר: לכתובת המלאכה 3 תל אביב, ד"ר פח וצבע

אתר מאת:

בניית אתר: bytheweb בניית אתרים

דילוג לתוכן