ראשי » תנאי שימוש

תנאי שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט  של ד"ר פח וצבע בע"מ ("המערכת" ו"החברה" בהתאמה).
הגלישה ו/או כל שימוש אחר שהוא במערכת ו/או באתר האינטרנט , מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש"). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.
אינך חייב להסכים לתנאי השימוש אולם אם אינך מסכים להם עליך להימנע משימוש במערכת.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

המערכת כוללת כלים, אזורים, חלקים וסוגי תכנים שונים, שעשויים להיות כפופים לתנאים נוספים לתנאי השימוש ("התנאים הנוספים") שיחולו בנוסף לתנאים אלו (וככל ויש בהם סתירה לתנאי השימוש יגברו הוראות התנאים הנוספים).

נא קרא את תנאי שימוש (כולל מדיניות הפרטיות ובמקרים הרלוונטיים – כולל התנאים הנוספים) בעיון בטרם תשתמש במערכת ו/או באתר האינטרנט . נא גם הקפד לחזור ולקרוא אותם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות.

המערכת ו/או אתר האינטרנט של החברה

המערכת משמשת את החברה למגוון מטרות במסגרת פעילותה ובכלל זאת: הצגת תביעות צד ג לסוכן הביטוח והצגת מידע אחר הקשור לחברה. כשער גישה לאזור אישי המאפשר בין היתר לקבל מידע ולצרוך שירותים שונים באופן מקוון;

המערכת (על המידע והשירותים המקוונים הנכללים בו) מוצעת לשימוש כפי שהיא על תכונותיה ומגבלותיה.

השימוש במערכת ו/או אתר האינטרנט של החברה

המערכת מיועדת לשימוש עצמי בלבד. כל שימוש אחר במערכת הוא אסור. המשתמש יקבל בכניסתו הראשונה קוד משתמש וסיסמא והוא מתחייב שלא להעבירם לכל גורם אחר מלבדו.

אין להעתיק תכנים מהמערכת או לבצע כל פעולה אחרת שאינה גלישה או צפייה אלא באישור מראש ובכתב של החברה. בכלל זאת אין להעתיק, או להשתמש שלא לצורך עצמי ברשימות השונות של החברה המופיעות במערכת.

מסירת פרטים אישיים – הגלישה במערכת מצריכה רישום ומסירת פרטים. פרטים אלו הם הכרחיים לרישום למערכת ולהתאמת המידע האישי לסוכן הביטוח או מי מטעמו.

אינך חייב למסור פרטים אישיים אולם ללא מסירתם לא תוכל לגשת למידע שלך במערכת ולהירשם לשירות זה.

במידה ותמסור את פרטיך, יש למסור פרטי אמת בלבד ואין למסור פרטים בדויים. החברה שומרת על זכותה (אך לא חובתה) לאמת פרטים אלו  כחלק מתהליך ההרשמה

 יש להימנע ממסירת מידע אישי שלא נתבקש.

החברה מקפידה על פרטיות המשתמשים במערכת ובכלל על פרטיות. שימוש במידע אישי הינו כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה 

איסוף ושימוש במידע שאינו מזהה משתמש – החברה עשויה לאסוף נתונים ומידע שאינם מזהים אותך באופן אישי, אודות אופן השימוש שלך באתר, (כדוגמת כתובת IP, זמן תאריך ושעת כניסה ויציאה מהאתר, סוג הדפדפן, מקומות בהם ביקרת באתר וכו' (להלן: "מידע לא אישי"). איסוף מידע לא אישי יבוצע (ככל שיבוצע) באמצעות טכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה כגון Cookies, "Google Analytics" וכיוצא באלה. בעצם השימוש שלך באתר, הינך מסכים כי החברה תאסוף מידע לא אישי, ותעשה בו שימוש בהתאם למפורט בסעיף  זה.

מידע לא אישי ישמש את החברה, בין היתר, לצורך עריכת ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים, בחינת מספר המבקרים באתר, ניתוח אופי השימוש באתר, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, ניהול האתר, לכל מטרה אחרת שנועדה לניהול ולשיפור האתר, ולכל שימוש חוקי אחר כפי שהחברה תמצא לנכון (ובכלל זה להעבירו לצדדים שלישיים) ללא כל הגבלה וללא קבלת הסכמתך, מאחר שמדובר במידע שאינו ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן, ושאינו פוגע בפרטיותך, ואתה מאשר כי לא תהיה לך, או לכל צד שלישי אשר מטעמו הינך פועל, כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

דברי פרסומת   – ככל שסימנת באתר ו/או בדפי נחיתה כלשהם של החברה כי הנך מסכים לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומיים או שיווקיים של החברה, הרי שהנך מסכים בזאת כי החברה תשלח אליך מעת לעת חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות החברה ו/או השירותים המוצעים על ידה ללקוחותיה באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, SMS, פקס, מערכת חיוג אוטומטית והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך לקבלת דברי פרסומת בכל עת באמצעות משלוח בקשה לכתובת cs@drpz.co.il

שימושים אסורים

השימוש במערכת נועד למטרות חוקיות בלבד.

חל איסור מפורש להשתמש במערכת או בכל כלי תקשור אחר שהחברה  מעמידה לתקשור עימה שלא למטרות לשמן נועד ולרבות לכל שימוש שאינו חוקי.

מבלי למעט מהאמור אין להשתמש במערכת או בכל כלי תקשור אחר שהחברה מעמידה, לפרסום או להפצה של תכנים שהם: קוד מחשב זדוני לרבות וירוסים, רוגלות, סוסים טרויאנים וכיוצ"ב; שקריים, מטעים או מסולפים; פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה; פוגעים בזכות יוצרים או בזכויות קניין רוחני אחרות של צדדים שלישיים; לשון הרע; פוגעים בפרטיות; מעודדים ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, גזענים או מפלים; מסחריים או פרסומיים לרבות פרסומות סמויות; בעלי אופן מטריד פוגע או מאיים; קישורים לאתרים בהם יעדי הקישור כוללים תכנים כאמור לעיל.

במקרה של שימוש במערכת, או חשש לשימוש במערכת, בניגוד לתנאי השימוש (לרבות  התנאים הנוספים), החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לחסום, או להגביל הגישה או השימוש במערכת ולא תהיה לך כל טענה או דרישה בהקשר זה.

זמינות ואבטחת המערכת ו/או אתר האינטרנט

החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח זמינות גבוהה של המערכת. עם זאת שיבושים יזומים (כגון עבודות תחזוקה וכו') או בלתי יזומים (שיבושים בתקשורת וכו') עלולים לפגוע מעת לעת בזמינות המערכת.

החברה נוקטת ותנקוט אמצעים סבירים על מנת להתמודד עם שיבושים כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעולת המערכת או חלקים ממנו בין בכלל ובין לתקופה מסוימת.

החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח הגנה מפני גורמים מפגעים ופריצות (לפירוט בעניין הגנה על מידע אישי המוחזק אצל  החברה ראה במדיניות הפרטיות), אולם אין אפשרות להבטיח הגנה מוחלטת מפני אלה. במקרים בהם מתפרסמים כללי בטיחות או זהירות (כגון כללי בטיחות בתנאים הנוספים או מכוחם) – יש להקפיד על קיומם. הקטנת הסיכון לנזקים מגורמים מפגעים או הקטנת היקפם של נזקים תלויה בשיתוף פעולה מצד משתמשים והקפדה על הוראות הבטיחות והזהירות.

קניין רוחני

זכות היוצרים ומלוא יתר זכויות הקניין הרוחני במערכת ו/או אתר האינטרנט על כליה ותכניה (ולרבות: כל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, תוכן טקסטואלי, תמונה או כל תוכן אחר מכל מין וסוג שהוא) הם בבעלותה הבלעדית של החברה (או של צדדים שלישיים שהתירו לה להשתמש בהם). אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, במערכת, בתכניה או בכל חלק מהם ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

כל סימני ושמות המסחר של החברה, בין שהם רשומים ובין שלא, הינם קניינה הבלעדי ואין לעשות בהם כל שימוש מכל מין וסוג שהוא אלא אם נתקבלה הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

קישורים מהמערכת ולמערכת ו/או מאתר האינטרנט

המערכת עשויה לכלול קישורים חיצוניים למערכת. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטתה או בפיקוחה של החברה וכל תכליתם של הקישורים אליהם היא לאפשר תנועה נוחה ברשת האינטרנט.

לחברה אין ולא תהיה כל אחריות לאתרים חיצוניים למערכת, היא אינה ערבה לנכונותם עדכניותם, תקינותם, אמינותם או לרבות להיעדר גורמים מפגעים בהם.

אין לבצע קישורים לעמודים פנימיים, קישורים עמוקים, מסגור או כל פעולה דומה אחרת (כולל שימוש בתוכנה או בכלי המציג/ משמיט חלק מהתכנים שבמערכת) ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

אחריות מוגבלת לחברה

המערכת ,הכלים והשירותים שבה מוצעים לשימוש כפי שהם (AS-IS).  הגם שהחברה נוקטת מאמצים על מנת להבטיח את זמינות המערכת, פעילותה השוטפת ללא הפרעות, ותקינות הכלים, המידע והשירותים שבה, לרבות מניעת חדירת גורמים מפגעים ומניעת נפילת מידע בידי צדדים שלישיים, אין ביכולתה של החברה להתחייב כי השימוש במערכת יהיה נקי מהפרעות, תקלות או טעויות.

החברה אינה והיא לא תהיה אחראית (באחריות חוזית, נזיקית או בכל אופן אחר) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצייב) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) במערכת, בכליה בתכניה או בשירותיה, אלא אם החברה פעלה ברשלנות רבתי שאז תהא אחריותה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד.

המשתמש מודע ומסכים לכך כי השימוש באתר מותנה בתקשורת זמינה באמצעות האינטרנט, ואי קיום תקשורת אינטרנט ואו הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש באתר. המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל החיובים השונים מצד ספק התקשורת, שעשויים להיגבות בגין הצורך בתקשורת אינטרנט בעבור השימוש באתר. החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזק שעלול להיגרם עקב הפסקת השירותים או זמינות האתר, לרבות עקב עבודות תחזוקה, בין אם ניתנה עליהם הודעה למשתמש ובין אם לאו. המשתמש מבין ומסכים כי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד.

המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או כל מי מטעמה, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר או במידע בו ו/או מהפרה כלשהי של תנאי השימוש ו/או מהפרת הדין על ידי המשתמש.

דין ומקום שיפוט

על השימוש במערכת יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (מבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם המערכת לרבות תנאי שימוש אלו יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו. 

שונות

כל שימוש שיעשה המשתמש באתר יהא בהתאם לחוק החל, ובכלל זה, בהתאם לדיני מדינת ישראל.

החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את המערכת ו/או את אתר האינטרנט  ו/או להפסיק את פעילותוה לעדכן את תכניה, החומרים שבה וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש.

החברה  

המשך השימוש באתר לאחר כניסת תנאי השימוש המעודכנים (או מדיניות הפרטיות המעודכנת, לפי העניין) לתוקף, מעידים על הסכמה להם.

במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה להוראות התנאים הנוספים יגברו הוראות התנאים הנוספים.

החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש.

אם וככל שיקבע על ידי ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש הינו בלתי חוקי, הדבר לא יבטל את יתר התנאים בתנאי השימוש ו/או את חלקי אותו תנאי שבוטל, שלא בוטלו ו/או צומצמו על ידי הערכאה השיפוטית כאמור.

7238\180392

אתר מאת:

בניית אתר: bytheweb בניית אתרים

דילוג לתוכן